ประวัติความเป็นมาโรงเรียน

ju-logoโรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา ถือกำเนิดขึ้นโดย อาจารย์จุฑารัตน์ สระตันติ์ (อาจารย์เฉิน) ผู้ซึ่งมีความรักในภาษาจีน หลังจากที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการบัญชี ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ มีบริษัทของตนเอง ด้านค้าขายกับต่างประเทศ ทั้งจีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป อาจารย์ จุฑารัตน์ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีน จึงได้ตัดสินใจวางมือจากธุรกิจ หันมาทุ่มเท เวลาให้กับการศึกษาต่อทางด้านภาษาจีน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเวลา หลายปี จนเกิดมีความเชี่ยวชาญ หลังจากสำเร็จการศึกษาภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยภาษา และวัฒนธรรมแห่งปักกิ่งในปี พ.ศ. 2542 จึงได้ ร่วมกับอาจารย์สุภรณ์ สระตันติ์ ผู้เป็นสามีซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลและสำเร็จปริญญาโททางด้านเดียวกันจากสหรัฐ อเมริกา เคยเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นเวลากว่า 21 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เปิดรับสอนพิเศษภาษา จีน, อังกฤษ, คณิตศาสตร์ ขึ้นที่บ้าน ในหมู่บ้านสีวลี ซึ่งประสบความ สำเร็จมีนักเรียน เพิ่มขึ้นๆ จนสถานที่ไม่เพียงพอ อาจารย์เฉินจึงได้ตัดสินใจสร้าง โรงเรียนสอนพิเศษขึ้น อย่างเป็น ทางการ บนที่ดินเปล่าของตนเองเนื้อที่ 9 ไร่ ที่คลองเก้า อ.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสอนภาษาจุฑารัตน์” เปิดทำ การสอนเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 ต่อมาอาจารย์เฉินเห็นสมควรที่จะ จัดตั้งโรงเรียนสามัญ ขึ้นในพื้นที่ว่างของ โรงเรียนภาษาเดิม เพื่อจะได้พัฒนาโรงเรียน ที่มีลักษณะโดดเด่น เฉพาะทาง ด้านภาษาจีน อังกฤษ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ขึ้นตามปณิธานของตน เป็นโรงเรียนประจำและไป-กลับมีบุคลากรครูที่มีความรู้ความ สามารถตรงสาขา มีสภาพ แวดล้อมที่เหมาะกับการเรียน รู้และอยู่อาศัยประกอบ กับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองส่วน ใหญ่ ที่มีความต้องการจะเห็น โรงเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยครูผู้มีความสามารถ และชำนาญการที่เปี่ยม ด้วย คุณธรรมและเมตตา พร้อมที่จะอุทิศเวลาสั่งสอนดูแลศิษย์ ได้อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ภายใต้สภาพแวดล้อม ที่อบอุ่นเป็นกันเอง ปลอดภัย ไร้มลภาวะ แฝงไว้ด้วยวินัยที่เกิดจาก การฝึกฝนให้รู้จัก รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น จึงได้ร่วมกับครูที่มีความเชี่ยวชาญอีก สองท่านได้แก่ อาจารย์พรหทัย จันทรกานตานนท์ กับอาจารย์มานิตย์ ธาตรีมนตรีชัย สร้างโรงเรียน จุฑารัตน์ขึ้น เป็นอาคาร 4 ชั้นหนึ่งหลัง กับหอพักหญิงและชาย อย่างละหนึ่งหลัง เริ่มเปิดรับนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป

juIMAGE_452